تبليغات X
پایان نامه بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی
عناوین مطالب

پایان نامه بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس

پایان نامه بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس

فرمت فایل : doc

حجم : 6697

صفحات : 144

گروه : حسابداری

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس

چكیده:

 

موضوع رساله حاضر«بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر نوع اظهار نظر حسابرس » می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با حضور و بدون حضورمتغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال های 1382 تا 1388 را دربرمی گیرد. هدف تحقیق بررسی تأثیرورابطه ی دستكاری وهموارسازی سود درشركت ها با نوع اظهارنظرحسابرسان مستقل  شركت ها وبررسی تأثیرورابطه ی مؤلفه های حاكمیت شركتی با نوع اظهارنظرحسابرس مستقل شركت ها وبررسی تأثیرهمزمان دومتغیرفوق و ویژگی های حسابرس و مشخصات مالی شركت های مورد رسیدگی ومشكلات حسابرس برنوع اظهارنظرحسابرس می باشد. تحقیق شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و حاکمیت شرکتی)،متغیروابسته (نوع اظهارنظرحسابرس) و متغیرهای کنترل می باشد. در فرضیه اصلی اول بررسی رابطه بین مدیریت سود با نوع اظهارنظر حسابرس، در فرضیه دوم بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با نوع اظهارنظر حسابرس و در فرضیه سوم با ورود متغیرهای کنترل در مدل تحقیق روابط مطرح شده در دو فرضیه فوق تفاوت معناداری پیدا خواهند نمود. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. با توجه به اینکه تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی است فرضیات از طریق رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضیه های اول و دوم رد شدند و تنها در فرضیه سوم با ورود متغیر کنترل به مدل، تنها متغیر اهرم مالی با نوع اظهارنظر حسابرس رابطه معناداری دارد.

فهرست

چكیده: 1

 

مقدمه: 2

 

فصل اول: كلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه 4

 

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

 

3-1- بیان مسأله 7

 

4-1- اهمیت موضوع تحقیق. 9

 

5-1- اهداف تحقیق. 11

 

6-1- فرضیه های تحقیق. 11

 

7-1- اهمیت و ضرورت تحقیق. 12

 

8-1 حدود مطالعاتی. 13

 

9-1- تعریف عملیاتی واژه ها 13

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

 

1-2 مقدمه 16

 

2-1-2- چرا مدیریت سود انجام می شود؟ 16

 

3-1-2- هدف از حسابداری بر مبنای تعهدی چیست؟ 16

 

4-1-2- تعریف مدیریت سود 18

 

5-1-2- انواع مدیریت سود 19

 

6-1-2- مدیریت سود و انگیزه های آن. 21

 

7-1-2- روش ها یا ابزارهای هموارسازی سود 23

 

8-1-2- قربانیان مدیریت سود، چه کسانی هستند؟ 24

 

9-1-2- تأثیر هموارسازی سود بر سود هر سهم و بازار سهام 25

 

10-1-2- نوع مؤسسه حسابرسی کننده و مدیریت سود 26

 

11-1-2- عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود 27

 

12-1-2- حاکمیت شرکتی. 28

 

13-1-2- تعریف حاکمیت شرکتی. 28

 

14-1-2- دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی. 30

 

15-1-2- اهداف حاکمیت شرکتی. 30

 

16-1-2- طبقه بندی حاکمیت شرکتی. 31

 

17-1-2- بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی. 32

 

1-17-1-2- هیئت مدیره ها 33

 

2-17-1-2- مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت.. 33

 

3-17-1-2- سهامداران. 33

 

4-17-1-2- مشتریان داخلی و خارجی شرکت.. 34

 

5-17-1-2- قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت.. 34

 

18-1-2- روند تغییرات نقش هیئت مدیره 34

 

19-1-2- تفکیک وظایف رییس هیئت مدیره و مدیرعامل. 36

 

20-1-2- نقش مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی. 36

 

1-21-1- 2- سهامداران نهادی کوتاه مدت و مدیریت سود 38

 

2-21-1-2- سهامداران نهادی بلندمدت و مدیریت سود 39

 

22-1-2- حاکمیت شرکتی، گزارشگری مالی و پاداش های مدیران. 40

 

23-1-2- دلایل نیاز به قوانین حاکمیت شرکتی. 41

 

24-1-2- مالکیت پراکنده و حاکمیت شرکتی. 41

 

25-1-2- شناخت نقش حسابرسی در فرایند حاکمیت شرکتی. 42

 

26-1-2- نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی. 43

 

27-1-2- کنترل حسابداری ساختگی توسط حاکمیت شرکتی. 44

 

28-1-2- حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک... 45

 

29-1-2- عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی. 46

 

30-1-2- رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و سطح افشا 47

 

31-1-2- اقتصاد سیاسی حاکمیت شرکتی بانک ها درکشورهای درحال توسعه 49

 

32-1-2- حاکمیت شرکتی و مالیات.. 51

 

33-1-2- گزارش حسابرسی و مدیریت سود 52

 

34-1-2- نقش حسابرسی در مدیریت ریسک تمکین. 52

 

35-1-2- انگیزه های انتخاب حسابرسان متخصص صنعت.. 53

 

36-1-2- تعویض حسابرس و استقلال حسابرس.. 54

 

2-2بخش دوم- پیشینه تحقیق. 55

 

1-2-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 55

 

2-2-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور : 60

 

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

 

1-3 مقدمه 65

 

2-3- روش تحقیق. 65

 

3-3- جامعه آماری. 66

 

4-3- نمونه آماری. 66

 

5-3- مدل تحلیلی تحقیق. 67

 

6-3- روش های آماری تحقیق. 67

 

7-3- ابزارجمع آوری داده ها 67

 

8-3- روش جمع آوری داده ها 68

 

9-3- متغیرهای مورد مطالعه 68

 

10-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها 71

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

1-4 مقدمه‏ 74

 

2-4- بررسی آماره های توصیفی. 74

 

3-4- آزمون های معنادار بودن مدل. 76

 

4-4- بررسی فرضیه 1. 77

 

1-4-4- بلوک شروع0 مدل   بلوک: 78

 

2-4-4- بلوک 1 : بلوک روش مدل 79

 

3-4-4- جدول امنیباس : آزمون ضرایب مدل. 80

 

4-4-4- جدول خلاصه مدل. 81

 

5-4-4- فرض مناسب بودن مدل (آزمون هاسمر و لمه شو) : 81

 

6-4-4- جدول طبقه بندی بلوک1. 82

 

7-4-4- تدوین فرض ضرایب معناداری (آزمون والد) 82

 

5-4- بررسی فرضیه 2. 85

 

1-5-4- جدول طبقه بندی بلوک: 85

 

2-5-4- بلوک 1 : بلوک روش مدل  86

 

3-5-4- جدول امنیباس   : آزمون ضرایب مدل. 88

 

4-5-4- جدول خلاصه مدل. 88

 

5-5-4- فرض مناسب بودن مدل (آزمون هاسمر و لمه شو): 89

 

6-5-4- جدول طبقه بندی بلوک1. 90

 

7-5-4- تدوین فرض ضرایب معناداری ( آزمون والد) 91

 

6-4- بررسی فرضیه 3. 94

 

1-6-4- متغیرهای کنترل به همراه مدیریت سود و نوع اظهارنظر حسابرس.. 94

 

1-1-6-4- جدول طبقه بندی بلوک0. 94

 

2-1-6-4- بلوک 1 : بلوک روش مدل  95

 

3-1-6-4- جدول امنیباس: آزمون ضرایب مدل. 97

 

4-1-6-4- جدول خلاصه مدل. 98

 

5-1-6-4- فرض مناسب بودن مدل (آزمون هاسمر و لمه شو): 98

 

6-1-6-4- جدول طبقه بندی بلوک1. 99

 

7-1-6-4- تدوین فرض ضرایب معناداری ( آزمون والد) 100

 

2-6-4- متغیرهای کنترل به همراه حاکمیت شرکتی و نوع اظهارنظرحسابرس.. 101

 

1-2-6-4- بلوک0 شروع مدل   بلوک      : 102

 

2-2-6-4- بلوک 1 : بلوک روش مدل  103

 

3-2-6-4- جدول امنیباس: آزمون ضرایب مدل. 105

 

4-2-6-4- جدول خلاصه مدل : 106

 

5-2-6-4- فرض مناسب بودن مدل (آزمون هاسمر و لمه شو): 106

 

6-2-6-4- جدول طبقه بندی بلوک1. 107

 

7-2-6-4- تدوین فرض ضرایب معناداری ( آزمون والد) 108

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

1-5 مقدمه 114

 

2-5- نتیجه گیری بر اساس فرضیات تحقیق. 114

 

3-5- پیشنهادات تحقیق. 115

 

1-3-5- پیشنهادات در راستای یافته های تحقیق. 115

 

2-3-5- پیشنهادات به محققین. 116

 

4-5- محدودیت های تحقیق. 116

 

منابع و ماخذ

 

منابع فارسی: 118

 

منابع لاتین: 122

 

چکیده انگلیسی: 129

قیمت محصول : 45000 تومان

دانلود


درباره نویسنده

نظرات

آخرین نظرات ثبت شده برای این مطلب را در زیر می بینید:
بخش نظرات برای پاسخ به سوالات و یا اظهار نظرات و حمایت های شما در مورد مطلب جاری است.
شما نیز نظری برای این مطلب ارسال نمایید:
نام شما
ایمیل
وب سایت
کد امنیتی *