تبليغات X

تعمیرات لوازم خانگی
سرویس وبلاگدهی بیان
سرویس وبلاگدهی ویکی بلاگ
کلیک ویو
لباس پرستاری
نظافت منزل
خرید فولاد
تشک رویا
سایت ایران ملک
سایت گمیابی
نمایندگی بوش
نمایندگی آاگ
چت باران
دانلود تحقیق
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود پیشینه تحقیق
دانلود مقاله و تحقیق
دانلود طرح های توجیهی
دانلود بهترین مقالات
دانلود مقاله رایگان
دانلود مقاله
دانلود بهترین مقالات
دانلود تحقیق
دانلود مقاله
دانلود تحقیق و مقاله

مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی عملی مشاوره حقوقی و
عناوین مطالب

مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وكالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وكالت  موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

فرمت فایل : doc

حجم : 175

صفحات : 490

گروه : حقوق

توضیحات محصول :

فهرست

عنوان

                                صفحه

مفدمه ................................................................................................................................................... 1

فصل اول: دفتر دادگاه..................................................................................................................... 4

الف) مدیر دفتر................................................................................................................................... 5

فصل اول: وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی...................................................................... 5

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست............................................................. 5

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست................................................. 9

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته.................................................... 11

مبحث چهارم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه............................. 12

مبحث پنجم: وظایف مدیر دفتر در باب اسناد.................................................................... 13

مبحث ششم: وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به كارشناس........................................ 14

مبحث هفتم: وظایف مدیر دفتر در باب رأی....................................................................... 15

فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی................................................. 16

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر...................................... 16

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی...................................................... 18

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی..................................................... 20

فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفتر.................................................................................. 20

ب) متصدی امور دفتر یا ثبات.................................................................................................... 20

مبحث اول: وظایف متصدی دفتر.............................................................................................. 20

مبحث دوم: دفاتری كه در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده می‌شود......... 21

فصل دوم: دادگاه كیفری............................................................................................................... 30

انتقال منافع مال به غیر.................................................................................................................. 31

فروش بلیط دست برگشت............................................................................................................ 34

ایراد صدمه عمدی............................................................................................................................ 37  

صدور چك بلامحل......................................................................................................................... 40

صدور چك بلامحل......................................................................................................................... 44

خیانت در امانت و جعل امضاء................................................................................................... 47

ایراد خسارت و صدمه در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی..................................................... 51

تصرف عدوانی..................................................................................................................................... 54

افترا.......................................................................................................................................................... 59

جیب‌بری............................................................................................................................................... 65

ترك انفاق............................................................................................................................................. 68

كلاهبرداری......................................................................................................................................... 72

افترا و فحاشی و توهین.................................................................................................................. 75

خیانت در امانت و كلاهبرداری.................................................................................................. 79

شرب خمر و تهدید.......................................................................................................................... 87

ضرب و جرح و فحاشی.................................................................................................................. 90

سرقت..................................................................................................................................................... 92

ضرب و جرح....................................................................................................................................... 94

فصل سوم: دادگاه حقوقی............................................................................................................. 96

تأمین خواسته.................................................................................................................................... 97  

خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی....................................................................................... 102

تغییر نام................................................................................................................................................. 108

تخلیه...................................................................................................................................................... 112

تأمین خواسته.................................................................................................................................... 119

تخلیه...................................................................................................................................................... 121

تأمین دلیل.......................................................................................................................................... 125

تأمین خواسته.................................................................................................................................... 127

تخلیه و اجور معوقه......................................................................................................................... 129

اعسار از هزینه دادرسی.................................................................................................................. 135

دستور موقت....................................................................................................................................... 138

خسارت دیركرد و مطالبه وجه سفته...................................................................................... 141

تعدیل مال الاجاره............................................................................................................................ 150

فصل چهارم: اجرای احكام كیفری............................................................................................ 155

جعل و استفاده از سند معجول.................................................................................................. 156

تحریق عمدی و تهدید به تحریق.............................................................................................. 161

قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی.............................................................................. 164

رابطه نامشروع و ارتكاب فعل حرام........................................................................................... 170

اغفال....................................................................................................................................................... 176

مزاحمت تلفنی................................................................................................................................... 181

فریب در ازدواج................................................................................................................................. 185

ضرب و جرح و تحریق................................................................................................................... 189

رابطه نامشروع.................................................................................................................................... 193

پرداخت رشوه.................................................................................................................................... 196

كلاهبرداری......................................................................................................................................... 199

فصل پنجم: دادگاه تجدید نظر................................................................................................... 202

مشاركت در سرقت مستوجب تعزیر........................................................................................ 203

تقلب در انجام پروژه........................................................................................................................ 206

انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین..................................................................................... 212

بی‌احتیاطی در رانندگی.................................................................................................................. 217

رابطه نامشروع.................................................................................................................................... 220

ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره............................................................................... 225

فك پملپ............................................................................................................................................. 230

سرقت مقرون به آزار....................................................................................................................... 236

ایراد ضرب و جرح عمدی............................................................................................................. 245

خیانت در امانت و رابطه نامشروع............................................................................................. 248

مساعدت در فرار متهم................................................................................................................... 256

سهل‌انگاری در نگهداری متهم................................................................................................... 261

مشاركت در سرقت و خرید مال مسروقه.............................................................................. 265

اخلال در نظم و آسایش عمومی................................................................................................ 269

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی.................................................................... 275

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی.................................................................... 280

اختلاس................................................................................................................................................. 284

ایراد ضرب و جرح............................................................................................................................ 290

ممانعت از حق و مزاحمت ملكی............................................................................................... 294

تصرف عدوانی..................................................................................................................................... 300

رابطه نامشروع.................................................................................................................................... 305

خیانت در امانت................................................................................................................................. 309

ربودن مال غیر................................................................................................................................... 316

جعل و استفاده از سند معجول.................................................................................................. 321

توهین و ایراد ضرب و جرح.......................................................................................................... 328

ایراد ضرب و جرح عمدی............................................................................................................. 333

صدور چك بلامحل......................................................................................................................... 337

تخلف از مقررات ماده 179 قانون كار..................................................................................... 341

جعل و كلاهبرداری......................................................................................................................... 345

جعل عنوان.......................................................................................................................................... 350

ایراد صدمه بدنی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی................................................................ 355

تظاهر به وكالت و كلاهبرداری................................................................................................... 359

تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان...................................... 363

ضرب جرح........................................................................................................................................... 367

فصل ششم: دادگاه خانواده.......................................................................................................... 371

تمكین.................................................................................................................................................... 372

وصول مهریه و تأمین آن.............................................................................................................. 379

تعیین و تكلیف حضانت فرزند..................................................................................................... 383

دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند......................................................................................... 386

اثبات زوجیت...................................................................................................................................... 390

تعدیل و افزایش نفقه...................................................................................................................... 397

مطالبه مهریه...................................................................................................................................... 400

تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی................................ 403

تمكین.................................................................................................................................................... 407

طلاق توافقی........................................................................................................................................ 411

اجازه ازدواج به علت مجهول المكان بودن ولی.................................................................. 415

مطالبه نفقه معوقه............................................................................................................................ 419

طلاق....................................................................................................................................................... 422

طلاق....................................................................................................................................................... 428

مطالبه مهریه...................................................................................................................................... 432

طلاق....................................................................................................................................................... 436

طلاق....................................................................................................................................................... 440

فصل هفتم: دادگاه اطفال.............................................................................................................. 445

حمل و نگهداری مشروبات الكلی.............................................................................................. 446

سرقت..................................................................................................................................................... 450

ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو.............................................................................................. 454

مزاحمت تلفنی................................................................................................................................... 460

بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه........................................................................................ 465

سرقت..................................................................................................................................................... 470

نگهداری چهار گرم تریاك............................................................................................................ 475

مشاركت در خرید مواد مخدر.................................................................................................... 480

بسمه تعالی

نام و نام خانوادگی كار آموز:

منصور عباسی وركی

شماره پرونده آموزش : 1109

دادگستری: شعبه 1186 مجتمع قضایی شهید فهمیده

الف) كلاسه: 1604/83       ب) شاكی: گزارش مأمورین انتظامی متهم: امید        

ج) موضوع: مشاركت در خرید و نگهداری سه سانت حشیش

د) گردشكار:

به حكایت پرونده كلاسه فوق مأمورین محترم نیروی انتظامی در حین گشت‌زنی در تاریخ 17/9/83 به سه نفر كه در كنار ساختمانی نشسته بودند مشكوك شده و آنها را مورد بازرسی بدنی قرار می‌دهند كه در بازرسی صورت گرفته حدود سه سانت حشیش از آنها بدست می‌آید. مأمورین محترم جهت روشن شدن و پیگیری موضوع هر سه نفر را به كلانتری منتقل می‌نمایند كه در كلانتری یكی از متهمین به نام امیر اقرار می‌نماید كه مواد مخدر را باری مصرف خودش خریداری كرده است.

پس از انجام تحقیقات مقدماتی در پایگاه چهارم مبارزه با مواد مخدر، پرونده جهت رسیدگی قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع می‌گردد كه شعبه دوم دادیاری با توجه به اقرار صریح متهم و برگه توزین مواد مخدر كیفر خواست به شرح ذیل صادر می نماید؛

«در خصوص پرونده كلاسه 83/275101 اتهامی آقای امیر متهم به داشتن و خرید سه سانت حشیش بنا به دلایل ذیل 1- گزارش مأمورین انتظامی 2- اقرار متهم 3- مجموعه محتویات پرونده بزهكاری وی محرز و به استناد بند اول ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر از آن دادگاه محترم تقاضای تعیین مجازات طبق مقررات قانونی را دارد.»

پس از صدور كیفر  خواست از سوی دادسرا، پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع می‌گردد كه پرس شعبه 28 دادگاه انقلاب به استناد اینكه متهم كمتر از هیجده سال است قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاكم اطفال صادر می نماید. لذا پرونده جهت رسیدگی به شعبه 1186 دادگاه اطفال ارجاع می گردد. دادگاه محترم شعبه 1186 پس از برگزاری چندین جلسه رسیدگی و كسب آخرین دفاع از متهم رأی خود را در خصوص پرونده طی شماره 1861 به شرح زیر صادر می‌نماید؛

«در خصوص اتهام آقای امیر فرزند عباس هفده ساله دایر بر مشاركت در خرید و نگهداری سه سانت حشیش با توجه به گزارش مأمورین انتظامی و محتویات پرونده و اقرار صریح متهم در مراحل تحقیق و كیفرخواست صادره و برگه توزین مواد مكشوفه مجرمیت نامبرده به نظر دادگاه محرز است لذا دادگاه به استناد بند یك ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 مجتمع تشخیص مصلحت نظام آقای امید را به یكصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل ده ضربه شلاق تعزیری محكوم می‌نماید. این رأی غیابی است و ظرف ده روز بعد از ابلاغ قابل واخوهی در این دادگاه می‌باشد.

 

نتیجه‌گیری:

1) بر اساس تبصره سوم الحاقی به ماده سوم از اصلاحیه قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه مقرر می‌دارد: «پرونده‌هائی كه موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرائمی كه مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال می‌باشد و  جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می‌شود، مگر آنكه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.» رسیدگی به جرائم اطفال در دادگاه اطفال خواهد بود.

2) بر اساس ماده پنج قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر گاه كسی تریاك یا مواد مخدر مندرج در ماده چهار همان قانون را نگهداری كند یا حمل یا مخفی نماید تا پنجاه گرم به دویست هزار ریال جریمه نقدی و تا سی ضربه شلاق محكوم خواهد شد و از پنجاه گرم تا پانصد گرم به سه تا هفت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا شصت ضربه شلاق و شش ماه حبس محكوم خواهد شد

قیمت محصول : 28000 تومان

دانلود

درباره نویسنده

نظرات

آخرین نظرات ثبت شده برای این مطلب را در زیر می بینید:
بخش نظرات برای پاسخ به سوالات و یا اظهار نظرات و حمایت های شما در مورد مطلب جاری است.
شما نیز نظری برای این مطلب ارسال نمایید:
نام شما
ایمیل
وب سایت
کد امنیتی *