تبليغات X

تعمیرات لوازم خانگی
سرویس وبلاگدهی بیان
سرویس وبلاگدهی ویکی بلاگ
کلیک ویو
لباس پرستاری
نظافت منزل
خرید فولاد
تشک رویا
سایت ایران ملک
سایت گمیابی
نمایندگی بوش
نمایندگی آاگ
چت باران
دانلود تحقیق
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود پیشینه تحقیق
دانلود مقاله و تحقیق
دانلود طرح های توجیهی
دانلود بهترین مقالات
دانلود مقاله رایگان
دانلود مقاله
دانلود بهترین مقالات
دانلود تحقیق
دانلود مقاله
دانلود تحقیق و مقاله

پایان نامه با موضوع ماده 22 قانون ثبت
عناوین مطالب

پایان نامه با موضوع ماده 22 قانون ثبت

پایان نامه با موضوع  ماده 22 قانون ثبت

فرمت فایل : pdf

حجم : 62

صفحات : 201

گروه : پژوهش ها

توضیحات محصول :

پایان نامه با موضوع  ماده 22 قانون ثبت

دانلود كار تحقیقی دوره كارآموزی  با موضوع  ماده 22 قانون ثبت

این فایل با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه    

فصل اول: حق عینی          

مبحث اول: اموال  

گفتار اول: مفهوم مال          

الف: اعتباری است

ب: نسبی است      

گفتار دوم: اموال و حقوق مالی           

گفتار سوم: خصائص و مصادیق اموال 

الف: خصائص      

ب: مصادیق        

گفتار چهارم: اقسام اموال      

الف: اموال مادی   

ب: اموال غیر مادی           

گفتار پنجم: حقوق مترتب بر اموال      

الف: حق عینی     

ب: حق دینی        

مبحث دوم: صاحبان اموال    

گفتار دوم: تابعیت  اشخاص   

مبحث سوم: تصرف در اموال

گفتار اول: حق عین ومالكیت 

گفتار دوم: عناصر تشكیل دهنده حق عینی         

گفتار سوم: راههای ایجاد حق عینی     

الف: راههای ارادی

ب: راههای غیر ارادی        

گفتار چهارم: تصرف به عنوان مالكیت 

الف: مالكیت        

ب: رابطه تصرف با مالكیت 

گفتار پنجم: قاعده ید

الف: ویژگیهای قاعده ید       

1-تعریف قاعده ید و مفهوم آن

2-ید و علم اصول  

3-ید و فرض قانونی           

4-اماریت ید        

5-ید و انواع حقوق عینی     

6-اماره ید و علم قاضی       

ب: عناصر ید مالكانه          

گفتار ششم: ضمان ید          

الف: شرائط ایجاد ضمان ید  

ب: عناصر ضمان ید          

گفتار هفتم: غصب 

الف: تعریف و مختصات      

ب: عناصر غصب 

گفتار هشتم: ید امانی           

الف: تعریف        

ب: عناصر ید امانی           

فصل دوم: اموال غیر منقول و ثبت آن  

مبحث اول: املاك  

گفتار اول: خصائص و انواع 

الف: خصائص      

ب: انواع

گفتار دوم: عناصر اموال غیر منقول    

الف: عنصر مالكیت

1-مالكیت عین و منافع        

2-مالكیت مفروز و مشاع     

3-مالكیت عمومی و خصوصی          

ب: عنصر ملك     

1-عرصه

2-اعیان 

گفتار سوم: حقوق مالكین اموال غیر منقول و پایه های قانونی آن       

الف: حقوق مالكین اموال غیر منقول    

ب: پایه های قانونی

1-مالكیت در قانون اساسی    

2-مالكیت در قانون مدنی     

3-مالكیت در قانون ثبت اسناد و املاك  

گفتار چهارم: تحدید مالكیت اموال غیر منقول      

الف: تحدید ناشی از ضمان قهری       

ب: تحدید قراردادی

1-تحدید موقت      

2-تحدید دائم        

گفتار پنجم: تحدید مالكیت در عین اموال غیر منقول          

الف: اشاعه          

ب: حق ارتفاق      

ج: حریم املاك     

د: حق رهن         

گفتار ششم: تحدید در منافع اموال غیر منقول      

الف: حق كسب و پیشه و حق سرقفلی   

ب: حق زارعانه    

مبحث دوم: ثبت مقدماتی املاك          

گفتار اول: ثبت عمومی       

گفتار دوم: وظایف ادارات ثبت اسناد و املاك در مورد ثبت عمومی   

الف: نشر آگهی موضوع ماده 9 ق.ث.  

ب: نشر آگهی  موضوع ماده 10 ق.ث.

ج: توزیع اظهارنامه ثبتی     

د: تشكیل پرونده ثبتی و تعیین پلاكتهای اصلی و فرعی      

ن: نشر آگهی موضوع ماده 11 ق.ث.  

و: نشر آگهی موضوع ماده 14 ق.ث.   

هـ: صدور سند مالكیت        

گفتار سوم: وظایف صاحبان و متصرفین قانونی املك در مورد ثبت عمومی      

الف: ارائه دلایل مثبت  مالكیت          

ب: دفاع از تقاضای ثبت      

ج: پرداخت هزینه های قانونی           

گفتار چهارم: احاله اعتراض به مراجع قضائی    

الف: اعتراض به ثبت ملك    

ب: اعتراض به تحدید حدود  

ج: اعتراض صاحب حق ارتفاق         

د: اعتراض سایر ذوی الحقوق

مبحث سوم: آثار ثبت املاك  

گفتار اول: آثار درخواست ثبت و صدور سند مالكیت         

الف: آثار درخواست ثبت      

ب: آثار صدور سند مالكیت   

گفتار دوم: عناصر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك         

الف: عنصر اول ‹‹ملك››     

ب: عنصر دوم ‹‹رعایت قانون››        

ج: عنصر سوم ‹‹دولت››     

د: عنصر چهارم ‹‹دفتر املاك››         

ن: عنصر پنجم ‹‹مالك››      

و: عنصر ششم ‹‹انتقال ارادی››         

هـ: عنصر هفتم ‹‹انتقال قهری››        

گفتار سوم: ارزش اثباتی مندرجات دفتر املاك     

الف: دفتر املاك و امارات قانونی        

ب: دفتر املاك و شهادت شهود           

گفتار چهارم: طرح یك مسئله 

گفتار پنجم: ثبت املاك و مرور زمان   

فصل سوم: اسناد   

مبحث اول: اعتبار و قدرت اجرائی اسناد           

گفتار اول: ارزش اثباتی اسناد

الف: اسناد رسمی  

ب: اسناد عادی     

ج: اسنادی كه در حكم سند رسمی هستند

گفتار دوم: قدرت اجرائی      

الف: صدور اجرائیه با اسناد تجاری     

ب: صدور اجرائیه به وسیله اظهارنامه 

ج: تخلیه اماكن استیجاری     

مبحث دوم: سقوط اعتبار اسناد           

گفتار اول: ابطال اسناد        

الف: جعل           

ب: اسناد مالكیت معارض     

گفتار دوم: سقوط رسمیت سند و تبدیل آن به سند عادی      

الف: عدم رعایت مقررات مربوط به ظاهر سند   

ب: عدم صلاحیت مامور تنظیم كننده سند رسمی  

گفتار سوم: انتفاء‌ موضوع اسناد          

الف: انتفاء موضوع اسناد با اراده متعاملین یا یكی از آنان   

ب: انتفاء موضوع اسناد به وسیله وضع قانون     

گفتار چهارم: فقدان سند مالكیت          

مبحث سوم: اسناد مربوط به معاملات   

گفتار اول: مقررات مربوط به ظاهر سند رسمی   

الف: نحوه ثبت و تحریر      

ب: امضای متعاملین شهود و سر دفتر  

گفتار دوم: شرایط اساسی صحت معامله

الف: قصد و رضای طرفین معامله      

ب: اهلیت طرفین معامله      

ج: موضوع معین كه مورد معامله است

د: مشروعیت جهت معامله    

گفتار سوم: طرح یك مسئله   

گفتار چهارم: آثار ثبت اسناد معاملات غیر منقول 

گفتار پنجم: اعتبار اسناد معامله غیر منقول كه در خارج از كشور تنظیم شده باشد           

گفتار ششم: اسناد قابل درج در دفتر املاك          

الف: اسنادی كه مستقیما در دفتر املاك ثبت می شوند.       

1- سند انتقال قطعی           

2- ثبت ملك به نام وارث     

 3-ثبت ملك به نام موصی له

ب: اسنادی كه مستقیما در دفتر املاك قابل ثبت نیست       

1- سند نكاح        

 2- سند اقرار       

3- مداركی كه دال بر اخذ به شفعه است           

4- اسناد عادی كه اعتبار آنها در دادگاه محرز شده است     

5- سند وكالت      

فصل چهارم: دولت و اموال غیر منقول 

مبحث اول: هیئت ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول     

گفتار اول: هیئت نظارت و شورایعالی ثبت        

الف: وظایف هیئت های نظارت         

1-اشتباهاتی كه در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده است         

2-كشف اشتباه بعد از ثبت ملك در دفتر املاك     

3-اشتباه در مفاد اسناد رسمی 

4-شكایت از تصمیم رئیس واحد ثبتی   

گفتار دوم: آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری         

الف: صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعتراض به آراء‌ شورایعالی ثبت          

ب: ابطال بخشنامه وزارت دادگستری  

گفتار سوم: هیئت های حل اختلاف      

گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات         

الف: مشخصات اراضی موات           

ب: اقسام زمین موات          

1-موات بالاصاله  

2-موات بالعرض   

ج: مرجع تشخیص اراضی موات شهری           

د: مرجع تشخیص اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها         

گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع         

الف: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع

ب: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع       

ج: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع 

گفتار ششم: مراچع تصمیم گیرنده در خصوص كاربری اراضی شهری

و خارج از محدوده شهرها    

الف:‌ كاربری اراضی شهری 

ب: كاربری اراضی واقع در خارج از محدده شهرها          

مبحث دوم: تغییرات كمی و كیفی در اموال غیر منقول      

گفتار اول: تفكیك و افراز      

الف:‌ افراز           

1-طبیعت غیر قابل افراز املاك         

2-منع قانونی       

ب: تفكیك

گفتار دوم: احداث و ثبت اعیان           

الف: پروانه ساختمان          

ب: الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمان در خصوص املاكی كه طرحهای

عمومی و عمرانی قرار گرفته اند.       

گفتار سوم: مساحت املاك     

الف: ثبت مساحت  

ب: اضافه مساحت در نقل و انتقال املاك          

مبحث سوم: محدودیت و ممنوعیت در انتقال اموال غیر منقول         

گفتار اول: محدودیت در نقل و انتقال املاك        

الف: محدودیت در انتقال عین مال غیر منقول     

ب: محدویت در انتقال حقوق مربوط به املاك     

ج: محدودیت اتباع خارجه در تملك اموال غیر منقول         

گفتار دوم: ممنوعیت انتقال املاك        

الف: توقیف املاك ثبت شده  

ب: توقیف املاكی كه در جریان عملیات مقدماتی ثبت هستند

ج: توقیف املاك ثبت نشده    

گفتار سوم: معامله معارض   

گفتار چهارم: طرح یك مسئله 

الف:‌ استدلال اول  

ب: استدلال دوم    

فصل پنجم: قطع رابطه مالكیت          

مبحث اول: قطع ارادی رابطه مالكیت  

گفتار اول: عقد و اقاله         

 

چكیده پایان نامه

با اقرار به مالكیت خداوندی كه اموال این عالم را به امانت به ابناء‌ بشر سپرده است، اماناتی كه دیر یا زود به مالك حقیقی آن باز خواهد گشت. هم اوست كه نظم را در این عالم گسترده و نظم را قرین عدل قرار داده وعدل عصاره هستی است.

غذا و مسكن از مهمترین نیازهای مادی بشر است و زمین یكی از اركان تولید غذا ومسكن می‌باشد. اهمیت این موضوع دولت ها را به فكر چاره جوئی انداخته است تا علاوه بر نظارت بر مالكیت و انتقال اموال غیر منقول، حل اختلافات ناشی از این اموال نیز متكی بر دلایل متقن و قابل اعتماد باشد. ثبت اموال به مانند ثبت احوال شخصیه ضرورت دارد. وقایع مهم زندگی اشخاص چون تولد، ازدواج، وفات واجد آثار حقوقی و اجتماعی است.

قیمت محصول : 15000 تومان

دانلود

درباره نویسنده

نظرات

آخرین نظرات ثبت شده برای این مطلب را در زیر می بینید:
بخش نظرات برای پاسخ به سوالات و یا اظهار نظرات و حمایت های شما در مورد مطلب جاری است.
شما نیز نظری برای این مطلب ارسال نمایید:
نام شما
ایمیل
وب سایت
کد امنیتی *