تبليغات X

تعمیرات لوازم خانگی
سرویس وبلاگدهی بیان
سرویس وبلاگدهی ویکی بلاگ
کلیک ویو
لباس پرستاری
نظافت منزل
خرید فولاد
تشک رویا
سایت ایران ملک
سایت گمیابی
نمایندگی بوش
نمایندگی آاگ
چت باران
دانلود تحقیق
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود پیشینه تحقیق
دانلود مقاله و تحقیق
دانلود طرح های توجیهی
دانلود بهترین مقالات
دانلود مقاله رایگان
دانلود مقاله
دانلود بهترین مقالات
دانلود تحقیق
دانلود مقاله
دانلود تحقیق و مقاله

بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد واجزا
عناوین مطالب

بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد واجزای عملکرد ذرت سیلویی در منطقه ورامین

بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد واجزای عملکرد ذرت سیلویی در منطقه ورامین

فرمت فایل : word

حجم : 1095

صفحات : 110

گروه : کشاورزی و زراعت

توضیحات محصول :

    پایان نامه  کارشناسی ارشد "M.SC."

گرایش :زراعت

  بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد واجزای عملکرد ذرت سیلویی در منطقه ورامین

 مقدمه

با آغاز هزاره سوم میلادی جمعیت جهان از مرز 6 میلیارد نفر گذشته است. چنانچه رشد جمعیت 7/1% در نظر گرفته شود جمعیت جهان در سال 2015 به مرز 8 میلیارد نفر و در نیمه قرن آینده به 11  میلیارد  نفر خواهد رسید (پرستار 1376) از این رو در قرن 21 رقابت برای تامین غذا بیشتر از موارد دیگر به چشم می خورد.

میزان غذای مورد نیاز در دو دهۀ آینده به اندازۀ تمام غذای تولید شده در 1000 سال گذشته است در نتیجه کمبود غذا ، قحطی و گرسنگی، بیش از 70 میلیون نفر را تهدید می کند و بالغ بر 3 میلیارد نفر نیز دچار سوء تغذیه خواهند بود.(1993،FAO).

 

 

  چکیده

      به منظور مشاهده تأثیر تراکم و آرایش کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سیلویی (سینگل کراس 647) آزمایش مزرعه ای بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در تابستان سال 1382 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین به اجرا در آمده این آزمایش در 3 تکرار و در دو سطح A وB (A: آرایش کشت تک ردیفه و دو ردیفه و B: در 4 سطح تراکم  80 ،95، 110 و 125 هزار بوته در هکتار ) انجام شد.

باتوجه به جدولهای تجزیه واریانس . افزایش تراکم از 80 هزار بوته در هکتار تا 125 هزار بوته در هکتار و تغییر آرایش کشت از تک  ردیفه به دو ردیفه در مورد آزمایش بدین گونه می باشد که (وزن ساقه تازه ، وزن بلال تازه ، درصد پروتئین و عملکرد کیلو گرم در هکتار ) اختلاف معنی داری در سطح 1% دیه می شود. و در بقیه جداول هر چند اختلاف معنی دار نیست اما تفاوتهای مشاهده می شود.

 باز با برسی جداول تجزیه واریانس در می یابیم که تراکم در کشت دو ردیفه در صفات مورد آزمایش صفات ( ارتفاع گیاه ، وزن ساقه تازه ، وزن بلال تازه ، قطر ساقه هر بوته ، و عملکرد کیلو گرم در هکتار) اختلاف معنی دار در سطح 1% نشان می دهد و فقط در دو صفت مورد آزمایش ( تعداد بلال در هر بوته و تعداد برگ در هر بوته ) اختلا ف معنی داری نشان نمی دهد . چون یک پدیده ژنتیکی می باشد و با تغییر هر نوع تراکم و آرایش کشتی ثابت می ماند. با بهتر شدن شرایط که از نظر تراکم یا آرایش کشت فاصلۀ میان گره ها بیشتر شده. طول بوته افزایش می یابد و در اندام زایشی تغییری رخ نمی دهد با برسی اثر متقابل آنها در می یابیم که در دو صفات مورد آزمایش ( درصد پروتئین و عملکرد پروتئین در هکتار اختلاف معنی دار است ( در سطح 1%) و در بقیه صفات اختلاف معنی دار نیست ولی بین تیمارها اختلافی دیده می شود که در تراکم های بالا تا 125 هزار بوته در هکتار در کشت دو ردیفه عملکرد بالاتر است با توجه به نتیجه های که بدست آمد بطور کلی می توان اظهار داشت که با کاهش فاصله بین ردیف ها و استفاده از آرایش کاشت دو ردیفه رقابت بین بوته ها در روی ردیف کاهش یافته و در نتیجه دستیابی به عملکردهایی بالا از طریق افزایش تراکم تا حد 125 هزار بوته در هکتار امکان پذیر خواهد بود.

 

واژه های کلیدی: ذرت،آرایش کاشت ، تراکم ، عملکرد ، اجزای عملکرد.

 

 

فهرست مطالب

1-1-      مقدمه     1

1-2- تاریخچه  و خاستگاه ذرت          5

1-3- اهمیت و موارد مصرف ذرت     7

         الف) تغذیه انسان :     7

         ب) تغذیه دام وطیور : 8

         ج) مصارف صنعتی  :            8

1-4-   سطح زیر کشت و میزان تولید ذرت در جهان و ایران           9

الف- میزان تولید ذرت در جهان و ایران  :         9

1-5- علل  توسعه کشت ذرت 9

1-6-  ترکیبات شیمیایی دانه ذرت       12

1-7- خصوصیات گیاه شناسی ذرت     12

1-1-7 ریشه :      13

2-1-7-   ساقه :    14

3-1-7 – پنجه :    15

4-1-7- برگ :      15

5-1-7- گل آذین:   16

1-8- طبقه بندی ذرت         18

1-9- اکولوژی ذرت            19

1-1-9-   دمای خاک :         19

2-1-9 –  نور:     20

3-1-9-رطوبت:    20

4-1-9 خاک :       21

5-1-9  حساسیت به سرما در ذرت :    22

1-10- تراکم و مقدار بذر مصرفی       23

1-11- فیزیولوژی ذرت       24

1-12- فتوسنتز     25

1-13- مراحل رشد و نمو ذرت ( فنولوژی ذرت) 25

1-1-13- رشد رویشی :       26

-دوره رشد  رویشی اولیه :    28

-دوره رشد رویشی فعال        28

2-1-13- رشد زایشی :        28

1 -14- مواد غذایی مورد نیاز ذرت     29

1-1-14-  نیتروژن :          30

2-1-14 – فسفر :  31

3-1-14- پتاسیم :  32

4-1-14- گوگرد :  33

5-1-14- روی :    34

6-1-14 – آهن :   34

7- 1- 14 – منگنز:           35

8-1-14 – مس :   35

9-1-14-بر :        36

10-1-14- مصرف کودهای آلی در ذرت :        36

فصل دوم :بررسی منابع       38

2-1- تراکم          39

1-2-1- اثر تراکم بر عملکرد :           40

2-2-1- اثر تراکم بر عملکرد اقتصادی :           40

1-2-2-1- اثر تراکم بر عملکرد بیولوژیک :      43

2-2-2-1- اثر تراکم بر روی ارتفاع بوته ، قطر ساقه و جایگاه بلال : 44

3-2-2-1- اثر تراکم  و آرایش کاشت بر شاخص سطح برگ و جذب نور :       45

    4-2-2-1- اثر تراکم بر شاخص برداشت :     46

2-2- آرایش و الگوی کاشت  47

1-2-2- اثر آرایش کاشت بر جذب نور :            49

2-2-2- اثر آرایش کاشت برعملکرد:    50

3-2-2- اثر تراکم و آرایش کاشت بر شاخص های فیزیولوژیک رشد:  51

4-2-2- اثر تراکم و آرایش کشت بر عملکرد :     52

5-2-2- اثر تراکم و آرایش کاشت بر شاخص برداشت :      54

فصل سوم : مواد و روشها     55

3-1- موقعیت جغرافیایی محل مورد آزمایش       56

3-2-شرایط آب و هوایی محل آزمایش  56

3-3-مشخصات خاک محل اجرای آزمایش          56

3-4-مشخصات ماده آزمایشی 57

3-5-طرح آماری   57

3-6-نقشه طرح     57

3-7-مراحل اجرای آزمایش   58

1-3-7-عملیات کاشت:         58

2-3-7-عملیات داشت :        59

3-3-7-برداشت :   59

3-8- صفات مورد ارزیابی    60

1-3-8- صفات مورفولوژیکی ذرت :   60

1-1-3-8- ارتفاع بوته:        60

2-1-3-8- تعداد برگ :        60

3-1-3-8- وزن خشک برگ :            60

4-1-3-8- وزن تر برگ :    60

5-1-3-8- تعداد بلال:         60

6-1-3-8- طول بلال:         61

7-1-3-8- قطر نهایی ساقه : 61

8-1-3-8- وزن تر ساقه :     61

9-1-3-8- وزن بلال تازه :   61

10-1-3-8- عملکرد:          61

2-3-8- صفت کیفی :          62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول (1-1) طول فصل رشد، عملکرد و شاخص برداشت و وزن خشک گیاهان زراعی   10

جدول(1-2) اثر روشهای شخم در عملکرد ذرت   11

جدول (1 -3 ) طبقه بندی ذرت از لحاظ موارد مصرف، ترکیبات دانه ، شکل ظاهری و کیفیت دانه 18

جدول (1-4) تراکم بوته ذرت در هر هکتار نسبت به واریته و شرایط زراعتی متغیر را نشان می دهد :        24

جدول (1-5) مراحل رشد ذرت           26

جدول (1-6 ) متوسط عناصر تولید شده توتسط ذرت در یک هکتار با عملکرد حدود 7 تن 30

جدول(3-1)نتایج تجزیه خاک محل آزمایش         57

جدول (4-1) تجزیه واریانس تعداد برگ در هر بوته          64

جدول (4-2) تجزیه واریانس تعداد بلال در هر بوته          66

جدول (4-3) تجزیه واریانس طول بلال در هر بوته          69

جدول (4-4) تجزیه واریانس ارتفاع گیاه در هر بوته          72

جدول (4-5) تجزیه واریانس قطر ساقه در هر بوته           74

جدول (4-6) تجزیه واریانس وزن برگ تازه در هر بوته     77

جدول (4-7) تجزیه واریانس وزن ساقه تازه در هر بوته     80

جدول (4-8) تجزیه واریانس وزن بلال  تازه در هر بوته    82

جدول (4-9) تجزیه واریانس وزن خشک برگ در هر بوته  84

جدول (4-10) تجزیه واریانس درصد پروتئین در هر بوته  87

جدول (4-11) تجزیه واریانس عملکرد کیلوگرم در هکتار   90

جدول (4-12) همبستگی بین صفات مخلف اندازه گیری شده روی ذرت 647 تحت شرایط متفاوت تراکم و آرایش کشت 92

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار(1-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر تعداد برگ گیاه       65

نمودار (2-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر تعداد برگ گیاه   65

نمودار (3-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر تعداد برگ گیاه 65

نمودار (4-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر تعداد بلال در هر گیاه          67

نمودار (5-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر تعداد بلال در هر گیاه          67

نمودار (6-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر تعداد بلال در هر گیاه    67

نمودار (7-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر طول بلال گیاه       70

نمودار (8-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر طول بلال گیاه    70

نمودار (9-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و  تراکم بر طول بلال گیاه            70

نمودار (10-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر ارتفاع گیاه          73

نمودار (11-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر ارتفاع گیاه       73

نمودار (12-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر ارتفاع گیاه    73

نمودار (13-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر قطر ساقه گیاه      75

نمودار (14-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر قطر ساقۀ گیاه   75

نمودار (15-4) اثر متقابل  سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر قطر ساقه گیاه           75

نمودار (16-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر وزن برگ تازۀ گیاه           78

نمودار (17-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر وزن برگ تازۀ گیاه        78

نمودار (18-4) اثر متقابل  سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر وزن برگ تازۀ گیاه    78

نمودار (19-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر وزن ساقۀ تازۀ گیاه            81

نمودار (20-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر وزن ساقۀ تازۀ گیاه         81

نمودار (21-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر وزن ساقۀ تازه گیاه      81

نمودار (22-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر وزن بلال تازۀ گیاه            83

نمودار (23-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر وزن بلال تازۀ گیاه         83

نمودار (24-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر وزن بلال تازه گیاه      83

نمودار (25-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر وزن خشک برگ گیاه        85

نمودار (26-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر وزن خشک برگ گیاه     85

نمودار (27-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر وزن خشک برگ گیاه  85

نمودار (28-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر درصد پروتئین گیاه           88

نمودار (29-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر درصد پروتئین گیاه        88

نمودار(30-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر درصد پروتئین گیاه       88

نمودار (31-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر عملکرد علوفۀ گیاه            90

نمودار (32-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر عملکرد علوفۀ گیاه         91

نمودار (33-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر عملکرد علوفۀ گیاه      91

 

 

قیمت محصول : 45000 تومان

دانلود


درباره نویسنده

نظرات

آخرین نظرات ثبت شده برای این مطلب را در زیر می بینید:
بخش نظرات برای پاسخ به سوالات و یا اظهار نظرات و حمایت های شما در مورد مطلب جاری است.
شما نیز نظری برای این مطلب ارسال نمایید:
نام شما
ایمیل
وب سایت
کد امنیتی *