تبليغات X
پایان نامه بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گ
عناوین مطالب

پایان نامه بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فرمت فایل : doc

حجم : 8979

صفحات : 197

گروه : حسابداری

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه:

 

افشای اطلاعات حسابداری از دیرباز به عنوان یکی از مهمترین مسائل مورد توجه محققین بوده و محصول نهایی یک سیستم حسابداری به شمار می­رود. در واقع هدف نهایی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطلاعات برای اشخاص ذینفع در قالب گزارشات درون سازمان و برون سازمانی می­باشد. واژه افشا به مجموعی متنوع از اطلاعات الزامی و اختیاری، شامل صورتهای مالی و یادداشت های همراه ارائه  می­گردد.

 

همچنین اطلاعات افشا شده برای دولت­ها جهت تشخیص مالیات مورد استفاده قرار می­گیرد. در تشخیص مالیات زمانی که اسناد و مدارک کافی برای تعیین مالیات وجود نداشته باشد، از ضرایب مالیاتی جهت تشخیص مالیات استفاده می­شود.

 

سند چشم انداز بیست ساله دولت جمهوری اسلامی ایران دربخش اقتصادی در بند42، بر حرکت برای تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره بردای بهینه از منابع تاکید خاص کرده است که این امر توجه برنامه ریزان را به سایر منابع درآمد غیر نفتی دولت که در راس آن مالیات ، به عنوان منیع درآمدی قابل اطمینان قراردارد، نمایان می­کند.

 

در ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر لزوم توسعه افزایش سهم درآمدهای نفتی (مالیاتها و سایر درآمدها) از کل منبع بودجه تاکید شده به گونه­ای که تا پایان برنامه چهارم اعتبارات هزینه­ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درَآمدهای غیر نفتی تامین شود. 

 

در این راستا دولت می تواند با برنامه ریزی و سیاست گذاری سازمان امور مالیاتی کشور درتعیین ضرایب مالیاتی باعث ایجاد مکانیزمی شود که نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی از طریق تحقیق و رسیدگی اتخاذ تصمیم شود، همچنین مودی را بیشتر به ارائه دفاتر واسناد و مدارک جهت رسیدگی متمایل سازد.

فهرست

چكیده: 1

 

مقدمه: 2

 

فصل اول: كلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه 4

 

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

 

3-1- بیان مسئله 7

 

4-1- چارچوب نظری تحقیق. 8

 

5-1- سوالات و فرضیات تحقیق. 9

 

6-1-اهداف تحقیق. 10

 

7-1 حدود مطالعاتی. 10

 

1-7-1 قلمرو مکانی تحقیق. 10

 

2-7-1 قلمرو زمانی تحقیق. 10

 

8-1- واژه های کلیدی و اصطلاحات.. 10

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

 

1-2 مقدمه 13

 

2-2 بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی. 14

 

1-2-2  تعریف واهمیت مالیات.. 14

 

2-2-2 نظریه های مالیات.. 15

 

1-2-2-2 اصول چهارگانه مالیات بندی آدام اسمیت.. 16

 

3-2-2 ضرایب مالیاتی. 17

 

1-3-2-2   گذری بر کتابچه ضرایب مالیات برعملكرد 17

 

4-2-2  قرائن مالیاتی. 18

 

5-2-2 نسبت مالیاتی. 19

 

6-2-2  پایه مالیاتی. 19

 

7-2-2 نرخ مالیاتی و انواع آن. 20

 

8-2-2  امتیازات مالیاتی. 20

 

9-2-2  اصول مالیاتها (شرایط برقراری مالیات) 21

 

10-2-2  سال مالیاتی. 23

 

11-2-2 کارایی و عدالت مالیاتی. 23

 

1-11-2-2 کارایی. 24

 

2-11-2-2 عدالت مالیاتی. 24

 

12-2-2  مالیات بر شرکتها 25

 

13-2-2   عوامل تشخیص مالیات.. 25

 

14-2-2   موارد تشخیص علی الرأس درآمدهای مشمول مالیات.. 26

 

15-2-2   اهداف سیاست های مالیاتی. 26

 

16-2-2  مشکلات و ریشه ها در نظام مالیاتی. 27

 

17-2-2   مطالعه متون تحقیقاتی. 28

 

3-2  بخش دوم: افشا و میزان افشا در گزارشگری مالی. 30

 

1-3-2  گزارشگری مالی. 30

 

2-3-2  اهداف گزارشگری مالی. 31

 

3-3-2  استانداردهای گزارشگری. 31

 

4-3-2  استفاده کنندگان گزارشگری مالی. 32

 

5-3-2   افشاء اطلاعات.. 33

 

1-5-3-2  افشاءاجباری. 38

 

2-5-3-2  افشاءاختیاری. 39

 

6-3-2  شاخص های افشاءسازی. 42

 

4-2 بخش سوم : بررسی ارتباط بین ضرایب مالیاتی و میزان افشا در گزارشگری. 43

 

1-4-2  ارتباط بین ضرایب مالیاتی و میزان افشاء در گزارشگری. 43

 

5-2 بخش چهارم: پیشینه تحقیق. 45

 

1-5-2 تحقیقات انجام شده داخلی. 45

 

2-5-2 تحقیقات انجام شده خارجی. 46

 

 

 

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

 

. 50

 

1-3 مقدمه 51

 

2-3 روش تحقیق. 52

 

3-3 فرضیات تحقیق. 53

 

4-3 مدل تحلیلی تحقیق. 54

 

5-3 طبقه بندی متغیرهای تحقیق. 54

 

6-3 متغیرهای تحقیق و روش محاسبه آنها 55

 

7-3- جامعه آماری. 57

 

8-3- روش گردآوری اطلاعات.. 57

 

9-3- روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه 58

 

10-3  روش تجزیه و تحلیل داده 59

 

11-3 مدل آماری مورد استفاده در تحقیق. 59

 

1-11-3 مدل رگرسیون. 59

 

2-11-3- معادله رگرسیون چند متغیره 59

 

1-2-11-3 روشهای ورود متغیرها در رگرسیون. 60

 

3-11-3 ضریب همبستگی و ضریب تشخیص... 61

 

1-3-11-3 روش همبستگی گشتاوری (پیرسون): 63

 

4-11-3 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 63

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

1-4 مقدمه‏ 65

 

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 66

 

3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 72

 

1-3-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 72

 

2-3-4 بررسی همبستگی بین متغیرهای وابسته و  مستقل. 76

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

1-5 مقدمه 114

 

2-5 نتایج حاصل از فرضیه ها 114

 

1-2-5 نتیجه گیری پیرامون فرضیه اصلی اول. 114

 

2-2-5 نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی اول. 114

 

3-2-5 نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی دوم 115

 

4-2-5 نتیجه گیری پیرامون فرضیه اصلی دوم 115

 

5-2-5 نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی سوم 115

 

6-2-5 نتیجه گیری پیرامون فرضیه فرعی چهارم 116

 

3-5 تجزیه وتحلیل. 116

 

4-5 پیشنهادها 117

 

1-4-5 پیشنهادهای کاربردی ناشی از نتایج تحقیق. 117

 

2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 117

 

5-5 محدودیت های تحقیق. 118

 

پیوست ها

 

پیوست الف) چک لیست موارد افشا 120

 

پیوست ب) جداول آماری و خروجی نرم افزار. 123

 

منابع و ماخذ

 

منابع فارسی. 194

 

منابع لاتین. 196

 

منابع اینترنتی. 198

 

چکیده انگلیسی. 199

قیمت محصول : 28000 تومان

دانلود

درباره نویسنده

نظرات

آخرین نظرات ثبت شده برای این مطلب را در زیر می بینید:
بخش نظرات برای پاسخ به سوالات و یا اظهار نظرات و حمایت های شما در مورد مطلب جاری است.
شما نیز نظری برای این مطلب ارسال نمایید:
نام شما
ایمیل
وب سایت
کد امنیتی *